swiss vape lemon flavored vape salts lovely, helpful, quality.swiss replica watch supplier is perfect and elegant.offer 1:1 mycopywatch.com.click this link here now old-time appeal with a touch of modern sophistication.

online store offers best swiss https://www.montrereplique.to/ with cheap prices. fantastic exact replica swiss watches a bit more incredible. best https://www.iwcreplica.ru/ is simple perform and simple to see. high quality vape are doing promotion. cheap wedding dresses under $57 exceedingly tight end production and so nighttime benchmark will probably be the wristwatch part and so long-term longevity of the protection. swiss patekphilippewatches.to carryout a fairly leading-edge high-level tricky abilities monitor. https://www.apxvape.gr being successful tend to be very beautiful. only superb quality https://www.phoenix-suns.ru/ can be found here. high quality yvessaintlaurent.to create and earn unique will work.

Jizersk? pades?tka

T?et? nejstar?? d?lkov? z?vod na ly??ch klasickou technikou v Evrop?, po Vasov? b?hu ve ?v?dsku (od roku 1922), a Birkebeiner Rennet v Norsku (od roku 1938). Jizersk? pades?tka vznikla v roce 1968 a za tu dobu ji absolvovalo ji? v?ce ne? 130 tis?c na?ich a zahrani?n?ch ??astn?k?, by? se v letech 1988, 1990, 1998 a 2007 z?vod kv?li nedostatku sn?hu neuskute?nil.

Z?vod vymysleli libere?t? horolezci

V?echno za?ali horolezci z TJ Lokomotiva Liberec, kte?? vyb?hli se sv?mi p??teli v sobotu 20. ledna 1968 z Bed?ichova na h?ebeny Jizersk?ch hor. Duchovn?m otcem Jizersk? pades?tky se stal ?len horolezeck?ho odd?lu, ?editel prvn?ch p?ti ro?n?k? z?vodu Karel Trous?lek (nar. 1922), kter? p?ed svou smrt? (13. 2. 1996) vzpom?nal, ?e 1. ro?n?k b?eck?ho z?vodu vyprovokovala h?dka o nominaci do dru?stev, kter? se m?la z??astnit vytrvalostn?ho z?vodu Krkono?sk? sedmdes?tka.

Startovn? pole z?vodu se zv?t?ovalo

Historick? foto z 2. ro?n?ku, kdy je?t? horolezci startovali. Se vzty?en?m prstem zakladatel z?vodu Josef Trous?lek

Ve druh?m ro?n?ku se startovn? pole zdvojn?sobilo, z?vodilo 126 ??astn?k?. T?et? ro?n?k se u? jel pod zn?m?m identifika?n?m logem - znakem Jizersk? pades?tky, kter? navrhl libereck? v?tvarn?k Karel Frej, a na start nastoupilo 245 z?vodn?k?.

P?esto?e ?editel Karel Trous?lek pozd?ji uv?d?l, ?e p?ed odjezdem „Expedice Peru ?70" se 3. ro?n?ku z?vodu povinn? z??astnili v?ichni nominovan? horolezci na v?pravu do Ji?n? Ameriky, ve v?sledkov? listin? figuruj? pouze na 30. m?st? celkov?ho po?ad? Milan N?hlovsk?, 91. Zden?k Novotn?, 93. Ji?? Jech a 145. V?clav Urban. Z?ejm? m?l na mysli jen libereck? horolezce.

V t?to dob? se u? tak? formovaly skupiny lid?, kter?m ly?e u?arovaly. Na sv?m kont? maj? hromadu start? na Jizersk? pades?tce a mnohdy ji jezd? dodnes.

Od 4. ro?n?ku je J50 Memori?lem expedice Peru ?70

Horolezeck? trag?die 31. kv?tna 1970 v peru?nsk?ch And?ch poznamenala dal?? v?voj Jizersk? pades?tky. Od 4. ro?n?ku se stala Memori?lem expedice Peru 1970 a ka?doro?n? vzpom?nkou sportovc? na horolezeck? kamar?dy, z nich? n?kte?? z?vod spoluzakl?dali. V c?li 4. ro?n?ku se v ned?li 31. ledna 1971 objevilo ji? 797 z?vodn?k?, z toho 80 ?en. Z Jizersk? pades?tky se najednou stal presti?n? z?vod. V sedmdes?t?ch a osmdes?t?ch letech minul?ho stolet? ??ast kulminovala. Z?vodilo t?m?? sedm tis?c b?c?. Rekordn? je ??ast v roce 1977 p?i jubilejn?m 10. ro?n?ku - 6974 startuj?c?ch.replicas relojes

Zdroje: